تبلیغات
دنیای این روزای من - بهترین دوست
سه شنبه 5 بهمن 1389

بهترین دوست

   نوشته شده توسط: مینا    نوع مطلب :پندهای قندپهلو ،

پیرمردبه من نگاه کردوپرسید :

چندتادوست داری؟

گفتم چرابگم ده یابیست تا...

جواب دادم فقط چندتایی

پیرمردآهسته ودرحالیکه سرش راتکان می دادگفت:

توآ دم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ولی درمورد آنچه که می گویی خوب فکرکن خیلی چیزهاهست که تو نمی دونی دوست فقط اون کسی نیست که تو بهش سلام می کنی دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد درست هنگامی دیگرانی که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو رابه درون آن بکشند دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تو را رها کنه صدائیه که نام تو را زنده نگه می داره حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند اما بیشتر از همه دوست یک قلب است یک دیوارمحکم وقوی در ژرفای قلب انسان ها جایی که عمیق ترین عشق هاازآنجامی آید!

پس به آنچه می گویم خوب فکرکن زیرا تمام حرفهایم حقیقت است وفرزندم یکباردیگرجواب بده چندتادوست داری؟

سپس ایستاد ومرانگریست درانتظارپاسخ من

بامهربانی گفتم :

اگرخوش شانس باشم...فقط یکی وآن تویی

بهترین دوست کسی است که شانه هایش رابه تومی سپارد درتنهائیت توراهمراهی می کند و در غمها تو را دلگرم می کند کسی که اعتمادی را که بدنبالش هستی به تو می بخشد وقتی مشکلی داری آن را حل می کند وهنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری به توگوش می سپارد و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد غیرقابل تصور است